مرکز پخش تجهیزات آبیاری قطره ای مرغوب

مرکز پخش تجهیزات آبیاری قطره ای مرغوب یکی از روش های آبیاری [...]