فروش اتصالات آبیاری بارانی مجموعه کاملی را شامل میشود. از جمله تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای سیستم ها و طرح های آبیاری.

نحوه نگهداری و بهره برداری از سیستم های آبیاری و بارانی
• توصیه های کاربری سیستم (هدف از اجرای سیستم آبیاری بارانی افزایش راندمان مصرف آب میباشد.
چنانچه یک طرح خوب بعد از اجرا ناظر و مدیر خوبی نداشته باشد نتیجه لازم را در پی نخواهد داشت)
• مدیریت و برنامه آبیاری ( اگر تمام مراحل طراحی و اجرا به خوبی انجام شود ولی بعد از آن برنامه ی آبیاری به خوبی اجرا نشود.
با وجود راندمان بالای توزیع آب باز هم میزان مصرف آب کاهش می یابد.
به این حالات که آب اضافی بر روی سطح خاک جمع شده که این موضوع خود باعث شسته شدن آب میشود.)
• نصب پمپ ها (قبل از نصب الکترو موتور بر روی محل اتصال آن باید از استحکام سکوی نصب اطمینان حاصل کرد و سطح آن را تراز نماییم.
برای بدون صدا و ارتعاش کار کردن پمپ پیشنهاد میشود شاسی پمپ را روی دمپر های فلزی نصب کنید.
و ضربه گیر هایی بینپمپ و خط لوله های مکش و رانش قرار دهید)